[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.phusing.com
อำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บทความน่ารู้ | กระดานถามตอบ | สมาชิก | ติดต่อเรา |

  

ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอภูสิงห์

ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรีเปิดงาน 20 ปี ใต้ร่มพระบารมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ


อังคาร ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรีเปิดงาน 20 ปี ใต้ร่มพระบารมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรี ประธานเปิดงาน 20 ปี ใต้ร่มพระบารมี ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

18 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรี เป็นประธานเปิดงาน ครบรอบ 20 ปี ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้ชื่อ "20 ปี ใต้ร่มพระบารมีซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้จัดขึ้นโดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายไพโรจน์ อินทร์แก้ว นายอำเภอภูสิงห์, นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผู้อำนวยการ โครงการพัฒนาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ด้วยศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดงาน 20 ปี ใต้ร่มพระบารมี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 และในการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับทราบและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปสู่เกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ทั่วไป เพื่อจะได้นำไปใช้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อในปี 2532 ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่จัดตั้ง โครงการระบบผลิตพลังงานชีวมวลในชนบท ปี 2533 โครงการดังกล่าวยุติลง กองกำลังสุรนารี จึงจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดน เพื่อพัฒนาอาชีพแก่ราษฎร ในพื้นที่ตามแนวชายแดน และโดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 มีพระราชดำริว่า ให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎร ประกอบอาชีพทำนาไม่ได้ผล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นสถานที่ให้บริการทางด้านวิชาการเกษตรและสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ แก่เกษตรกร เป็นศูนย์กลางสาธิต ฝึกอบรมและเป็นตัวอย่าง เผยแพร่ความรู้ทางด้านเกษตร ให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพทางการเกษตรของตนเอง และเพื่อพัฒนาและยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งมีพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ 21 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนอันดับที่ 1 พื้นที่ในเขตอำเภอภูสิงห์ 47 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม 04, 06, 07 เป็นหมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 2 หมู่บ้านนอกเขตอำเภอภูสิงห์ 14 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านโครงการส่งเสริมศิลปาซีพ และหมู่บ้าน ปชด.ไทย-กัมพูชา ในจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ซึ่งในศูนย์ฯ ได้ดำเนินโครงการ โดยคัดเลือกเมนูเด็ดของศูนย์ จำนวน 15 เมนู ประกอบด้วย การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105, การปลูกมะนาวนอกฤดู, การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ, การปลูกยางพารา, เกษตรทฤษฎีใหม่, ระบบวนเกษตร, การเลี้ยงปลานิลในกระชัง, การเลี้ยงกบ, การเพาะเห็ดในไม้วงศ์ยาง, การปลูกหวายเพื่อใช้ประโยชน์จากหน่อ, การผลิตผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ, การผลิตชาเขียวใบหม่อน, การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(กล้วยตากอบน้ำผึ้ง และกล้วยกรอบเค็ม) และการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในระดับครัวเรือน

สำหรับการจัดงาน 20 ปี ใต้ร่มพระบารมี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแสดงของแปลงสาธิตกิจกรรมต่างๆ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงงานวิชาการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพ การแสดงดนตรี และวงดนตรีลูกทุ่ง การประกวดผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมการแข่งขันการจัดตู้ปลา การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดส้มตำลีลา และการแข่งขันจับปลาไหลลงรู การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์และผู้ประกอบการในราคาถูก เช่น พันธุ์ไม้ผล พันธุ์ผักต่างๆ พันธุ์ปลา พันธุ์กบ การจำหน่ายพืชปลอดสารพิษ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ การแปรรูปต่างๆ ของศูนย์ฯ

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

สุรศักดิ์ สร้อยเพชร      ข่าว/ภาพ

http://pr.prd.go.th/sisaket/ewt_news.php?nid=2301&filename=index

เข้าชม : 2098

ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอภูสิงห์ 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน "หลวงปู่สรวง" ๑๓ - ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๒ 23 มิ.ย. 2562
      ประกาศโรงเรียนบ้านโคกตาล อำเภอภูสิงห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 26-30 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562
      สาวโรงงานสุดเฮง รับโชคใหญ่ 12 ล้านบาท หลังไปกราบหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ ซื้อตามเลขที่เสี่ยงเซียมซีได้เลขท้าย 3 ตัวตรงๆ 31 ธ.ค. 2561
      ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ ตลาดประชารัฐวัดไพรพัฒนา (ตลาดอาเซียน) ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ 30 ธันวาคม 2561 ถึง 3 มกราคม 2562 24 ธ.ค. 2561
      พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ 18 ปี วันละสังขารหลวงปู่สรวง 15 ก.ย. 2561
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ warapong.wdp@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

หน้าหลัก
ข้อมูลอำเภอภูสิงห์
หน่วยงานภูสิงห์
ร้านค้าภูสิงห์
คลิปวิดีโอภูสิงห์
ห้องแสดงภาพภูสิงห์
แหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์
รีสอร์ท โรงแรม ที่พักภูสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภูสิงห์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ
ข่าวสมัครงานศรีสะเกษ
ข่าวสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ
ข่าวประกวดราคาศรีสะเกษ
หน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องแสดงภาพศรีสะเกษ
โปรแกรมหนังศรีสะเกษ
คลิป วิดีโอศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ร้านค้าศรีสะเกษ
ร้านอาหารศรีสะเกษ

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
เรียนภาษาออนไลน์
เกมส์ออนไลน์
สมุนไพรน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับไอที
ธรรมะออนไลน์
ดูหนังออนไลน์
เที่ยวทั่วโลก
เที่ยวทั่วไทย
คลิป วิดีโอ
รูปภาพออนไลน์
รถยนต์
สาระน่ารู้
การศึกษา
เกษตรน่ารู้
เว็บไซต์น่าสนใจ
อาหาร
ที่พัก
ทั่วไป